The Athena Parthenos

'The Varvakeion Athena'

Athens, NM 129

Roman marble copy of Pheidias' Athena Parthenos.

© David Gill, 2001

This page was created by David Gill on 13 November 2001.